Av. Mehmet Zeki Alagöz

Av. Mehmet Zeki Alagöz

Kurucu ve Yönetici Ortak

 

Gayrimenkul ve İmar Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Ekonomik Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, İcra İflas Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Şirket Birleşme ve Devralmaları/Özelleştirme Hukuku, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku, Sanayi Bölgeleri Hukuku, Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

İstanbul Barosu üyesidir. Diyarbakır Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Mehmet Zeki Alagöz, Alagöz Hukuk Bürosunun kurucusu ve yöneticisidir.

Ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar hukuku, gayrimenkul hukuku, enerji ve doğal kaynaklar hukuku ve sınaî mülkiyet hukuku alanlarında gerek ulusal ve gerekse de uluslararası girişimcilerin yer aldığı birçok büyük ölçekli projede; projenin tasarımı, finansmanı, uygulanması ve sonrasındaki süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sağlamış, özellikle de çok taraflı ve büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan ortak girişim, konsorsiyum, projeye münhasır şirket gibi yapılanmaların hukuki altyapılarının oluşturulmasında ve bu yapıların yürütülmesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Gayrimenkul ve imar hukuku alanında bilhassa kamu [hazine/belediye] ve vakıf arazilerinin proje odaklı geliştirilmesi [satış/kiralama vb.] alanında hem kamu otoritelerine hem de proje geliştiricisi özel girişimcilere ihale, geliştirme, yapım ve işletme aşamalarının tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiş ve ayrıca bugüne kadar alışveriş merkezi, otel, hastane ve diğer geniş çaplı ve çok amaçlı gayrimenkul yatırımlarının hukuki zemininin oluşturulması, intifa/irtifak hakları ile diğer tüm üst haklarının tesisi ve hukuki uygulaması, yönetim planlarının oluşturulması, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında karşılaşılan ve imar hukukunu ilgilendiren imar planları ve tadilatları, imar uygulaması [parselasyon] işlemlerinin iptali, kamulaştırma ve ecri misil davaları, kaçak yapı ve yıkım davaları, eski eser ve sit alanları konusunda doğan uyuşmazlıklar ve imar uygulamalarının iptali davaları konusunda uzmanlaşmıştır. Enerji hukuku, doğal kaynaklar [su ve jeotermal kaynak] hukuku, petrol hukuku, maden hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup bu alanlardaki düzenlemeler ile EPDK, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlara yapılan ruhsatlandırma başvuruları, idari yaptırımlarının iptali konularındaki iş ve işlemlerde müvekkillerini temsil etmiştir. Yine enerji alanında yapılan özelleştirme ihalelerinde uluslararası faaliyet yürüten müvekkillerine hukuki değerleme [due diligence] raporu hazırlanması ve ihale sürecinde hukuki hizmetler sunmuştur.

Organize sanayi bölgeleri hukuku, kamulaştırma hukuku, liman hukuku, sanayi hukuku, çevre hukuku alanlarını ilgilendiren bölgelerin ve yapıların kuruluş aşamalarında hem özel girişimcileri hem de kamu kurum/kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ülkemizde kurulmuş olan birçok organize sanayi ve teknoloji bölgesinin kuruluşundan işletmeye alınmasına kadar aradaki tüm aşamalarda başvuru, izin alma, ruhsat vb. diğer süreçlerin takip edilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Yine hem organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin ilk kuruluş aşamasında kamulaştırma hukukuna ilişkin hem kamu idareleri hem de davalı gerçek kişilere avukatlık hizmeti sağlamıştır.

Alagöz Hukuk Bürosunun kuruluşundan bu yana özellikle vergi hukuku ve gerekse de dış ticaret ve gümrük hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası müvekkillerine vergi incelemeleri, vergi davalarının yürütülmesi ve ithalat-ihracat işlemleri esnasında ortaya çıkan karmaşık hukuki problemlerin çözümü gibi hukukun spesifik alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir.

Av. Mehmet Zeki Alagöz, sadece ticari müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekle kalmayıp hukukun her alanında ilgililerine verdiği dava süreci yönetimi danışmanlığı ve multidisipliner çözüm üretme anlayışı ile  danışmanlık hizmeti vermektedir.